Проекти
За Корабно
Машиностроене - Варна

     Корабни

        Корабостроене

        Кораборемонт и поддръжка

        Преустройство на кораби

        Корабен механичен инженеринг

        Корабен електро-инженеринг

        Мобилни групи за ремонт

        Производство на метални изделия

        Доставка на резервни части и
          консумативи


     Наземни

        Производство на метални конструкции

        Производство на съдове за технологични
          процеси


        Инсталация на машини и съоръжения

        Инсталация на тръбна разводка

        Инсталация на предварително
          асемблирани съоръжения


        Модификация и преместване на
          съществуващо оборудване


        Електрически инсталации

        Системи за контрол и управление